Hieronder vindt u de agenda voor de ALV van 20 maart 2019. Aanvang 19.30 uur.

AGENDA

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Vaststelling notulen ALV van 12 december 2018
  5. Jaarcijfers 2018
  6. Verslag kascontrolecommissie
  7. Bestuursverkiezing en leden kascontrole-commissie
  8. Groenvoorziening op terrein P.V. Markeer
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Punt 7. Aftredend is volgens het door het bestuur opgestelde rooster van aftreden: de heer Raymond van Reijn. Hij stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen gesteld worden conform de bepalingen in artikel 9 van de statuten.

Van de leden van de kascontrole-commissie is de heer Johan van Antwerpen volgens het door het bestuur opgestelde rooster aftredend. Ook hij stelt zich herkiesbaar.

Punt 8. Op het terrein van HVC’10 zijn de coniferen aan de achterzijde van de reclameborden-wand door het Sportbedrijf van de Gemeente Rotterdam gerooid. Hierdoor is een flinke vrij open ruimte ontstaan. Bij HVC’10 is men voornemens ter plaatse een groen doek aan te brengen, zoals u ook bij VT De Hoek aantreft. Uw bestuur overweegt aan onze zijde groenbeplanting – geen coniferen – aan te brengen. Wij vernemen gaarne of u ook die mening bent toegedaan. Andere suggesties zijn ook welkom.