Dit protocol beschrijft op welke manier binnen Petanque Vereniging Markeer het lidmaatschap en de contributie zijn geregeld. Een ingevuld aanmeldingsformulier vormt de basis voor het lidmaatschap en de verwerking van de desbetreffende gegevens in de ledenadministratie. De gegevens worden verwerkt in Sportlink. Een formulier moet altijd worden ingevuld bij aanmelding via de site van pvmarkeer.nl of op papier (te verkrijgen in het Clubhuis). Voor afmelding kunt u een melding sturen naar: secretaris@pvmarkeer.nl .

Voor contributieheffing- en inning gelden de volgende regels: contributies worden door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur vastgesteld. Indien het lidmaatschap niet voor 1 januari van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk is opgezegd, dan is het volledige contributiebedrag voor het nieuwe jaar verschuldigd. De jaarcontributie voor 2024 is € 70,00.

Leden die op of na 1 april van het lopende kalenderjaar lid worden, betalen een aangepaste contributie, gebaseerd op het aantal kwartalen (2024 € 17,50 per kwartaal) dat men in dat jaar lid is (afgerond naar boven). De contributies worden voldaan per halfjaar of per jaar via automatische incasso. Indien een factuur/aanschrijving gewenst is, kunt u deze opvragen via penningmeester@pvmarkeer.nl. In verband met de af te dragen bondscontributie (NJBB) geldt een minimum contributie van twee kwartalen.

De contributies die per jaarlijkse incasso worden geïnd, worden geïncasseerd in de eerste maand (eind januari) van het nieuwe jaar. De contributies die in 2 gedeelten via automatische incasso worden betaald, worden in de maanden januari en juli van het lopende jaar geïnd. Indien het voor de vereniging niet mogelijk blijkt het contributiebedrag te incasseren via automatische incasso, dan dient het verschuldigde contributiebedrag binnen twee weken te worden voldaan, door middel van een overschrijving per bank/giro. Is automatische incasso van (half)jaarlijkse contributie niet mogelijk en verwijtbaar aan het lid, dan zijn alsnog incassokosten van € 2,50 verschuldigd.
Leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, krijgen in de maand januari een email toegestuurd voor de jaarcontributie verhoogd met € 2,50 incassokosten. Bij volledige betaling van de jaarcontributie in de maand januari worden geen incassokosten in rekening gebracht. Indien geen machtiging is afgegeven voor automatische incasso, dan dient het contributiebedrag te worden overgeschreven op een giro-/bankrekening van de vereniging. Deze leden dienen er voor te zorgen, dat het verschuldigde bedrag binnen de in de factuur gestelde termijn is bijgeschreven op rekeningnummer NL03INGB0007469257 van Petanque Vereniging Markeer.

Een lid dat niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan is niet speelgerechtigd.

Blijft een lid in gebreke met betalen van contributie, dan is P.V. Markeer gerechtigd een incassobureau in te schakelen. De kosten hiervan worden op het betreffende lid verhaald.
Tevens kan – in geval van herhaling – het lidmaatschap van het betreffende lid worden opgezegd door het bestuur van P.V. Markeer.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

 

Hoek van Holland, 16 januari 2024