Pricacy Statement PETANQUE VERENIGING MARKEER.

P.V. Markeer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit document willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. P.V. Markeer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee, dat wij:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn in dit document beschreven;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als P.V. Markeer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens verderop in dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden.
Persoonsgegevens van leden van P.V. Markeer worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden;
– Algemene communicatie over zaken die spelen bij P.V. Markeer;
– Het uitvoeren van bankopdrachten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het lidmaatschap dat is aangegaan.

Voor bovenstaande doelstelling(en) vraagt P.V. Markeer de volgende persoonsgegevens van u:

– Voornaam/Voornamen
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Nationaliteit
– Adresgegevens, zoals straat, huisnummer, woonplaats en postcode
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Bankgegevens in geval van automatische incasso

Uw persoonsgegevens worden door P.V. Markeer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode waarin de persoon lid is van de vereniging, de wettelijk toegestane termijn daarna en alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven (7) jaar.

Verstrekking aan derden.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden (binnen de EU) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:

– Ledenadministratie (Sportlink en NJJB)
– Financiële administratie (Sportlink)
– Incasso’s van contributies en andere bijdragen (ING Bank Nederland).

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn.
P.V. Markeer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens P.V. Markeer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Vragen.
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:
P.V. Markeer
Strandweg 331
3151 HV Hoek van Holland

voorzitter@pvmarkeer.nl
secretaris@pvmarkeer.nl

Hoek van Holland, 17 september 2018