Het kabinet heeft woensdagavond de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Voor de sport houdt dat in dat per 11 mei ook iedereen ouder dan 18 jaar buiten kan sporten en bewegen op anderhalve meter afstand van elkaar. Sinds 29 april mocht de jeugd tot en met 18 jaar georganiseerd en onder begeleiding onder voorwaarden al weer samen sporten.

Nieuw landelijk sportprotocol ‘Verantwoord sporten’

Om de versoepeling van de maatregelen veilig en verantwoord te laten verlopen heeft NOC*NSF het landelijk sportprotocol ‘Verantwoord sporten’ aangepast aan de per 11 mei geldende richtlijnen. Ook voorzien zij in handige voorlichtingsposters en informatieborden met betrekking tot het nieuwe protocol. Verenigingen die al waren opgestart met behulp van het vorige protocol kunnen eenvoudig de gewijzigde en/of toegevoegde richtlijnen herkennen; deze teksten in het protocol zijn oranje van kleur.

Checklist voorwaarde voor openstelling voor volwassenen

De gemeente stelt veiligheid voorop en volgt hierbij het landelijk sportprotocol ‘Verantwoord sporten’. Daarnaast gelden ook de sportspecifieke protocollen die door de sportbonden zullen worden opgesteld. De gemeente Rotterdam verwacht van alle sportverenigingen dat zij deze protocollen in praktijk brengen én handhaven. Verenigingen die eerder de checklist voor openstelling jeugd hebben ingediend, verzoeken we om ons enkel hun startdatum voor volwassenen te mailen via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Verenigingen die eerder nog geen checklist hebben ingediend dienen voor officiële toestemming de vernieuwde checklist in te vullen.

Wij verwachten dit weekend de checklist te kunnen indienen, zodat openstelling vanaf woensdag 13 mei zou kunnen plaatsvinden. Wij berichten dat op onze site.

Hierna volgen de protocollen van de sportbonden:

Vanaf maandag 11 mei mogen jeu de boules verenigingen weer leden boven de 18 jaar verwelkomen. Om dit in goede banen te leiden, zijn er verschillende protocollen en checklists opgesteld die van belang zijn bij het openen van de toegangspoorten.

NOC*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld. Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er verantwoord wordt gesport. Ook zijn er posters en signings gemaakt voor de verenigingen en accommodatiebeheerders. Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op de website van het NOC*NSF is altijd de meest recente versie te vinden. In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een protocol opgesteld dat specifiek geldt voor petanque. In het sportspecifieke protocol worden nog enkele aanvullende maatregelen geadviseerd. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen.

 

Petanque protocol verantwoord sporten.

Het allerbelangrijkste is dat onze sport weer beoefend mag worden. Echter in beperkte zin. Het is nog niet mogelijk om (interne) toernooien, competities, uitwisselingen of dergelijke activiteiten te organiseren. Er moet hoe dan ook rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand. Dat betekent dat van alle leden flexibiliteit wordt gevraagd. Alleen als er rekening wordt gehouden met elkaar, kan er stapsgewijs naar een situatie worden toegewerkt waarin verdere versoepeling mogelijk is. Vanaf maandag 11 mei mogen jeu de boules verenigingen weer leden boven de 18 jaar verwelkomen. Om dit in goede banen te leiden, zijn er verschillende protocollen en checklists opgesteld die van belang zijn bij het openen van de toegangspoorten. NOC*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld. Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er verantwoord wordt gesport. Ook zijn er posters en signings gemaakt voor de verenigingen en accommodatiebeheerders. Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene protocol. Op nocnsf.nl/sportprotocol is altijd de meest recente versie te vinden. In aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, heeft de NJBB een protocol opgesteld die specifiek ziet op petanque. In het sportspecifieke protocol worden nog enkele aanvullende maatregelen geadviseerd. Dit betreft acties en maatregelen die verenigingen nemen om verantwoord onze sport te kunnen beoefenen. Beide protocollen zijn te vinden in dit document. Verenigingen hebben de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van de protocollen. Zorg er dan ook voor om beide protocollen goed door te nemen en ter harte te nemen.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen.

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen; • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test; • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld; • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; • hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen; • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar; • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; • douche thuis en niet op de sportlocatie; 3 • vermijd het aanraken van je gezicht; • schud geen handen; • kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis. Hoe kun je de sport ook op een sociaal veilige manier aanbieden Om sportverenigingen op weg te helpen, hebben we hier een aantal tips geformuleerd om sport ook in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden.

PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN.

Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei ook samen buiten trainen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s. We roepen gemeenten en sportaanbieders op om samen te kijken hoe ze de beschikbare ruimte, zowel op de accommodatie als ook andere openbare ruimte, optimaal te benutten voor alle mogelijke groepen sporters. Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.