Petanque Vereniging Markeer, gevestigd aan de Harwichweg/Rondgang 25, wil het bestaande gebouw vervangen door nieuwbouw. De overwegingen daarvoor zijn: de kwaliteit van het gebouw loopt terug, het gebouw is onderhoudsintensief en minder goed geïsoleerd; daarnaast is er behoefte aan meer binnenbanen en een iets grotere kantineruimte.

Er heeft vooroverleg plaatsgevonden met de Gemeente Rotterdam, de Dienst Stadsontwikkeling Sport & Recreatie, de verhuurder van het terrein. Zij hebben ons op 4 december 2023 laten weten medewerking te willen verlenen aan de gewenste nieuwbouw. Ook de Dienst Stadsontwikkeling Bouw- en Woningtoezicht heeft op 8 december 2023 laten weten, dat zij medewerking willen verlenen aan de beoogde nieuwbouw.

Vervolgens hebben wij een 3-tal hallenbouwers benaderd om een offerte uit te brengen. Uit de aanbiedingen is gekozen voor Frisomat B.V. te Raamsdonksveer. De Ledenvergadering van P.V. Markeer heeft op 26 maart 2024 unaniem besloten opdracht te geven aan genoemd bedrijf.

De opdracht-bevestiging is op 15 april 2024 getekend door voorzitter Piet van der Wel en Hans van Aalst, secretaris.

De komende maanden wordt in samenspraak met een architect de bouwaanvraag officieel ingediend bij de Gemeente Rotterdam. Was het vroeger een kwestie van een omgevingsvergunning aanvragen: nu moet aan allerlei eisen voldaan worden. Het is zeer de vraag of om die reden het gebouw in 2024 kan worden gerealiseerd. Lukt dat niet dan wordt gedacht aan het vroege voorjaar van 2025.

Op dit moment wordt bekeken wat voor soort fundering onder de nieuwe hal moet komen.

De hal wordt in harmonie met de omgeving gebracht, ook in kleurstelling. De locatie blijft dezelfde; de uitbreidingen komen aan de voorkant (+ 1 meter) en aan de zijkant richting tennis met plm. 6,5 meter.

                     

Een situatietekening en een impressie van de hal (zonder ramen en deuren). Te zijner tijd zullen wij de omgeving betrekken bij het bouwplan en informeren over de stand van zaken.

Voor nadere informatie kunt u terecht op onze site www.pvmarkeer.nl of d.m.v. email aan bestuur@pvmarkeer.nl