Woensdagavond belegt het Bestuur een vergadering. Heeft u iets te melden of te vragen richt dan een emailbericht aan secretaris@pvmarkeer.nl .

Er is een nieuw aanmeldingsformulier ontworpen met incasso-machtiging: graag dit formulier gebruiken in plaats van het oude formulier. Het nieuwe formulier bevindt zich in een keukenkastje boven de aanrecht.

Wij hebben gemerkt dat er behoefte is aan trainingen buiten de reguliere speeltijden. Dat is geen bezwaar mits het gebruik van banen en toiletgelegenheid wordt gemeld bij Gabrielle. Wel stellen wij als eis dat kantine en toiletgelegenheid worden achter gelaten net als voor het gebruik.

Automatische beregening van de binnenbanen wordt ons afgeraden vanwege (de kwaliteit van) de houten buitengevel. Vooralsnog blijft met de hand sproeien geboden.

De NJBB is (weer) bezig met een nieuwe opzet van het contributie-/licentiesysteem. Wij proberen hier rekening mee te houden. Wij zullen u tijdens de najaarsvergadering voorstellen doen m.b.t. contributie en kosten van licenties voor volgend jaar. Ook zullen wij – mede vanwege de BTW wijziging – per 1 januari 2019 kantineprijzen aanpassen.

De laatste hand wordt gelegd aan financiële rapportage over 2017. Alle betrokkenen hebben gereageerd, vervolgens zullen wij e.e.a. voorleggen aan de kascontrole-commissie.