ALGEMENE LEDENVERGADERING PETANQUE VERENIGING MARKEER

                                           WOENSDAG 2 september 2020 om 19.30 UUR

AGENDA

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Vaststelling notulen LV van 12 december 2019
  5. Jaarcijfers 2019
  6. Verslag kascontrolecommissie
  7. Bestuursverkiezing en leden kascontrole-commissie
  8. Voorstel vervanging lampen buitenverlichting door LED-verlichting
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Punt 7. Aftredend zijn volgens het door het bestuur opgestelde rooster van aftreden: de dames Corrie van Geest en Gabi O’Chantel. Zij stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen gesteld worden conform de bepalingen in artikel 9 van de statuten.

Van de leden van de kascontrole-commissie is de heer Leen van Dijk volgens het opgestelde rooster aftredend. Ook hij stelt zich herkiesbaar.

Punt 8.

Jeu de Boules buitenverlichting.

De 5 bestaande lampen kunnen vervangen worden door 4 LED lampen.

De (5) lampen hebben nu een vermogen van 11.500 Watt en de 4 nieuwe lampen hebben een totaal van 5.920 Watt. Dat betekent dus dat de baanverlichting aanzienlijk minder gaat verbruiken.

Investeringsplaatje (via Sportstroom):

Bruto investering incl. BTW         9.438,00

BOSA subsidie 30%                       2.831,40

Gemeente Rotterdam 33,3%       3.146,00

Netto-investering                         3.460,60

HVC’10 en PV Markeer hebben gezamenlijk de subsidies aangevraagd en de voorschotten zijn in de loop van augustus 2020 verstrekt via HVC’10. De ALV van HVC’10 heeft op 4 juli 2020 ingestemd met het project c.q. de investering. Een aanvullende notitie volgt binnenkort.