Beste boulers,

De Algemene Ledenvergadering van 12 december 2018 is achter de rug. Een buitengewone plezierige en constructieve bijeenkomst: voor mij was het een feest de vergadering te mogen voorzitten/leiden! En de opkomst met 38 leden was geweldig. We herdachten de in 2018 overleden leden en een oud-lid. Vervolgens werd het verslag vastgesteld, de rekening en balans over 2017 goedgekeurd, decharge verleend door de kascontrole-commissie en de begroting voor 2019 goedgekeurd. De afschrijvingsmethodiek hebben we iets aangepast en de contributies voor 2019 vastgesteld als ook de wijze van incasseren wordt gewijzigd. Inzicht werd gegeven hoe we vanaf 2019 zullen omgaan met kantineprijzen en hoe we omgaan met kasbetalingen en declaraties. Alle voorstellen werden met algemene stemmen aangenomen!

Bij de notulen en de rekening over 2017 werden door mij kanttekeningen geplaatst.

De notulen geven weer wat er gezegd is, maar het gezegde blijft voor rekening van de stellers; wij hebben dus niet wat er gezegd is goedgekeurd.

Het samenstellen van de jaarcijfers over 2017 was een lastige, maar dat wisten we al. De gebruikte systematieken waren niet gelijkluidend, maar door terugkoppeling zijn we een heel eind gekomen. Het bestuur en de kascontrole commissie zijn er van overtuigd dat de twee verantwoordelijke penningmeesters naar eer en geweten en in het belang van de vereniging hebben gehandeld. Na aanvaarding van de decharge door de vergadering kunnen we dit hoofdstuk eindelijk afsluiten.

 

En nu op naar 2019! De nieuwjaarsreceptie is op zondag 6 januari 2019 om 13.00 uur, daarna kan er gespeeld worden. We hebben als vereniging roerige jaren achter de rug, die wil het huidige bestuur achter zich laten en de blik op de toekomst richten. Betreurend wat we elkaar hebben aangedaan rechten we de rug om een nieuw – naar ik hoop – mooi jaar te begroeten. Prettige kerstdagen en een gelukkig 2019 wensen wij u van harte toe!